Skip to main content

Ako investovať bez daní

 

Slovenskí i českí daňový rezidenti (fyzické osoby nepodnikatelia), investujúci do burzových cenných papierov dlhodobo majú o jednu starosť menej. Ak tí totiž držia burzové cenné papiere vo svojom portfóliu dlhšie ako jeden rok (českí rezidenti 3 roky), sú od dane z príjmov plynúcich z ich prevodu oslobodení. Presne tak, ako to robíme my na investičnom účte od TRIM Broker.

Dividendy a ich reinvestovanie

 

Nákup individuálnych akcií neprináša iba potenciál zisku z ich predaja, ale i podiely na zisku predmetnej spoločnosti. Dividendy. Tie sú v tuzemsku vyplácané po zrazení 7% zrážkovou daňou a tak ich investor v daňovom priznaní už nepriznáva.

Inak je to s dividendami zo zahraničia. I tie sú vo väčšine prípadov zrazené zrážkovou daňou. Avšak krajiny ich pôvodu. Presnejšie štátu, v ktorom sú príslušné akcie prijaté na regulovaný trh – burzu.

Ak má Slovenská republika s takým štátom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (Zoznam), a sadzba zrážkovej dane je vyššia než tá slovenská (7%), nazdávame sa, že takéto dividendy daňovník vo svojom daňovom priznaní neuvádza. V opačnom prípade uvádza rozdiel. Dividendy z nezmluvného štátu je naopak daňovník povinný priznať a zdaniť sadzbou 35%.

Účtovnej administratíve sa však dlhodobý investor dokáže elegantne vyhnúť. Nakupovaním ETF fondov dividendy reinvestujúce. Takýto prístup, maximalizujúci potenciál rastu budúcej hodnoty namiesto pravidelného vyplácania renty, je vo všeobecnosti odporúčaný predovšetkým pre investičný horizont presahujúci dve dekády.

Spôsob, ako to môžete robiť samostatne na vlastnom investičnom účte nájdete v 4 krokoch ako na vlastné investičné portfólio.

 

ETF – efektívny nástroj investora

 

ETF (Exchange-Traded Funds) je forma burzovo obchodovaného cenného papiera, podobne ako burzové akcie. S jedným zásadným rozdielom. ETF fondy nakupujú do svojho portfólia ďalšie cenné papiere. A najčastejšie tak robia pasívne. Kopírovaním skladby rôznych svetových indexov, vďaka čomu je ich správa podstatne lacnejšia než u aktívne riadených fondov.

Investorom tak ponúkajú zásadnú výhodu. Nákladovú efektívnosť. Nákupom jediného ETF fondu dokáže investor vyvolať expozíciu voči stovkám i tisícom iných cenných papierov (napríklad akcií, či dlhopisov).

Za nadobudnutie akcie jedného ETF fondu pritom zaplatí násobne menšie transakčné náklady než za akcie stoviek rôznych spoločností, do ktorých predmetný ETF fond investuje. Ak vás ETF fondy zaujali, určite vás poteší náš Sprievodca investovaním do ETF fondov.

 

Kedy sa daniam nevyhnem

 

Príjmy z transakcií s finančnými nástrojmi, ktoré nie sú oslobodené od dane, sme povinný zahrnúť do daňového priznania. Medzi tie oslobodené, okrem vyššie spomínaných, patria i príjmy z prevodu cenných papierov (doba medzi ich nadobudnutím a predajom < 1rok) obchodovaných na burze a prevodu opcií, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok (predstavujúc náklady vrátane nadobúdacích nominálov) nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.