Skip to main content

Ako na dane pri investovaní

V tomto článku sa sústredíme na daňový aspekt príjmov dosiahnutých fyzickou osobou nepodnikateľom (daňovým rezidentom SR) z finančných nástrojov a cenných papierov zo zahraničia. Teda tých, ktoré sa môžu týkať klientov spoločnosti TRIM Broker pri ich samostatnom investovaní a obchodovaní.

Kladiete si otázku, či máte svoje výnosy z finančných operácií zdaňovať? Odpoveď na ňu nie je zložitá. Priznať treba všetky príjmy (plynúce zo zahraničia), ktoré nespadajú pod niektorú z týchto výnimiek:

 

Príjmy (z finančných operácií) oslobodené od daní

 

  • Výnosy z devízových transakcií (reálny spot), nenapĺňajúce znaky derivátu, sú od dane oslobodené. Devízou rozumieme reálnu dodávku podkladovej meny, ktorú si môžete previesť na svoj bankový účet, nie fiktívnu pozíciu odvodenú od spotového kurzu (derivát). Na účtoch od TRIM Broker je možné vykonávať výhradne len reálne spotové obchody so skutočnou devízovou konverziou. Máme preto zato, že sa na tie výnimka uplatňuje.
  •  
  • Príjem z predaja cenných papierov (Akcie, ETF a iné) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (burza) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok.
  •  
  • Príjmy z prevodu cenných papierov (doba medzi ich nadobudnutím a predajom < 1rok) obchodovaných na burze a prevodu opcií, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok (nákladov vrátane nadobúdacích nominálov) nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur; ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu.
  •  
  • Dividendy od zdrojov plynúcich v zahraničí (zahraničných akcií) od zmluvných štátov (Zoznam), s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, a pri výplate ktorých bola dividenda zrazená vyššou zrážkovou daňou ako je daňová sadzba Slovenskej republiky 7%.

 

Dane a odvody

Príjmy z finančných operácií, ktoré nie sú oslobodené od dane, sme povinný zahrnúť do daňového priznania. Každý takýto príjem však spadá do iného čiastkového základu dane. K niektorým z nich sa vzťahuje i odvod do zdravotnej poisťovne.

Ten zúčtuje zdravotná poisťovňa automaticky z daňového priznania. Daňovník tak nie je povinný tieto informácie zdravotnej poisťovni predkladať. Svoju povinnosť si splní podaním daňového priznania. Nasledujúca tabuľka tak sprehľadňuje daňové a odvodové zaťaženie príjmu z finančných operácií podľa jeho druhu:

DRUH VÝNOSU   SADZBA ZDRAV. ODVOD
Kupóny/úroky z dlhopisov, invest. certifikátov Zahraničné 19% áno
Dlhopisy, pokl. poukážky, invest. certifikáty pri splatnosti Rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou 19% áno
Akcie, ETF, dlhopisy a certifikáty predané pred splatnosťou Prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, držané viac ako rok nie nie
  Neobchodované na regulovanom trhu alebo držané kratšie ako rok 19% áno
Dividendy zahraničné zo zmluvných / nezmluvných štátov 7% / 35% nie
Deriváty Rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou 19% áno

Pri dividendách sa uplatňuje daňová sadzba 7% pri dividendách vyplácaných zahraničnými subjektmi štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (Zoznam), inak 35%.

PREDMET DANE ZÁKLAD DANE PRE FO-N INÉ VÝDAVKY
DERIVÁTY § 8, ods. (1), písm. k) Príjmy z derivátových operácií Daňovník si spočíta na jednej strane príjmy z derivátových operácií (zisky) a na strane druhej výdavky (straty + iné výdavky) z derivátových operácií za príslušné zdaňovacie obdobie. Ich rozdielom dostávame základ dane pre príjmy z derivátových operácií. Súvisiace komisie a poplatky, Úroky z financovania pozície.
CENNÉ PAPIERE uzatv. pred splatnosťou § 8, ods. (1), písm. e) - Príjmy z prevodu cenných papierov V prípade predaja cenných papierov je základom dane (čiastkovým základom dane) úhrn príjmov z tohto predaja znížený o úhrn výdavkov, ktoré boli preukázateľne vynaložené na príjmy dosiahnuté z predaja cenných papierov, a to teda v úhrne za zdaňovacie obdobie. Ak úhrn takýchto výdavkov presiahne príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Stratu pri tomto druhu príjmu teda nie je možné vykázať. Komisie a poplatky súvisiace s obstaraním alebo prevodom cenného papiera (akcie, ETF), vrátane poplatkov za burzové dáta.
OPCIE NA AKCIE na regulovanom trhu § 8, ods. (1), písm. d) - Príjmy z prevodu opcií Vypisovateľ opcie má na strane príjmov z prevodu opcie inkasovanú prémiu a na strane výdavkov nominálnu hodnotu prevedeného cenného papiera za predpokladu, že sa právo kupujúceho naplní a ten ho i uplatní. Kupujúci opciu na akciu uvádza príjmy a výdavky zrkadlovo k predávajúcemu. Základom dane z príjmov z prevodu opcií je úhrn tu uvedených príjmov znížený o úhrn výdavkov z prevodu opcie, a to teda v úhrne za zdaňovacie obdobie. Ak úhrn takýchto výdavkov presiahne príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Stratu pri tomto druhu príjmu teda nie je možné vykázať. Komisie a poplatky súvisiace s prevodom opcie, vrátane poplatkov za burzové dáta.

Ako získam podklady?

Podklady k zdaňovaniu finančných operácií na investičnom účte od TRIM Broker získate priamo v správe účtu.

Ako investovať bez platenia daní

Dlhodobý investor môže vďaka oslobodeniu príjmov z burzových cenných papierov  (Akcií a ETF), ktorých doba medzi nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, investovať bez platenia daní. Rovnako tak sa dlhodobým investovaním úplne oslobodiť od daňovej administratívy.

Najmä ak investuje do ETF fondov, ktoré dividendy reinvestujú. Takýto prístup, maximalizujúci potenciál rastu budúcej hodnoty namiesto pravidelného vyplácania renty, je vo všeobecnosti odporúčaný predovšetkým pre investičný horizont presahujúci dve dekády.

Vďaka nízkym nákladom ETF fondov a daňovému oslobodeniu sa efektivita dlhodobého investovania razantne zvyšuje. Obzvlášť ak si takéto portfólio spravujete samostatne na investičnom účte s diskontnými transakčnými nákladmi.

 

Upozornenie: Autor a ani spoločnosť TRIM Broker, s.r.o. nie je daňovým poradcom. Autor a ani spoločnosť TRIM Broker, s.r.o. nepreberajú zodpovednosť za správnosť tu uvedených informácií.