Skip to main content

.................................... .................................... ....................................

a nič podstatné o investovaní vám už neunikne

Investičné stratégie pre samostatných investorov

 

Už dlho opakujeme, že investovať môže každý kto je ochotný riskovať. A najlepšie keď tak bude robiť sám bez pomoci drahej profesionálnej správy portfólia. Riziko je totiž vždy iba vaše.

Vytvoriť a spravovať vlastné investičné portfólio nie je zložité. Oveľa zložitejšie je však dodržiavať zvolenú investičnú stratégiu i v nepriaznivom období.

Dôvodom je často nesprávna skladba portfólia. Príliš agresívna prináša typicky silný výnos no i hlbšie priebežné straty v prípade nepriaznivých trhových podmienok.

Nepripravených to núti portfólio v zlých časoch upravovať. Taktizovať. Avšak to, čo je vhodné pre veľkých alebo krátkodobých investorov, nemusí byť vhodné pre tých dlhodobých.

Investujúcich v malom ale pravidelne. Odklon takéhoto investora od svojej investičnej stratégie i napriek nepriaznivej situácie môže viesť k strate budúceho potenciálu.

Preto veríme, že prvou dôležitou úlohou investora je správny výber svojej investičnej stratégie. Teda takej, s ktorej rizikom i potenciálom je stotožnený.

Zložité? Vôbec. Nasledujte tieto 4 kroky, a dozviete sa ako vytvoriť vlastné a samostatne spravované investičné portfólio.

 

Identifikujte svoj cieľ

Odpovedzte si na jednoduchú otázku. Čo od svojho portfólia chcete dosiahnuť?

Rast jeho hodnoty? – investor od neho očakáva rast hodnoty portfólia, s cieľom o pár rokov portfólio predať (postupne alebo celé na raz). Nadobudnuté peniaze chce použiť na nejaký iný účel (kúpa nehnuteľnosti, auta, škola pre deti a podobne). Takémuto portfóliu hovoríme „Rastové portfólio“.

Často sa pri nej používa tzv. akumulácia priebežne vyplácaných dividend alebo úrokov z aktív v portfóliu, na účel dokupovania aktív v portfóliu a nie na ich vyplácanie k spotrebe.

Použitie rastovej stratégie je populárne predovšetkým pre investorov s dvoma dekádami investičného horizontu. Prípadne ľudí, ktorí investujú pre svoje deti.

Pravidelný príjem „výnos“? – investor od takéhoto portfólia neočakáva rast jeho hodnoty, ale predovšetkým pravidelný výnos v podobe vyplácaného úroku z dlhopisov a dividend z držaných akcií. Takémuto portfóliu hovoríme „Výnosové portfólio“.

Populárne je najmä u investorov plánujúcich o niekoľko rokov odchod do dôchodku, pri ktorom by radi získali dodatočný príjem zo svojich investícií.

Pri skladbe výnosových portfólií sa investor orientuje predovšetkým na akcie (a fondy) s pravidelne vyplácanou dividendou (distribúciou dividend) a dlhopisy s atraktívnym úrokom a prijateľným kreditným rizikom.

 

Identifikujte svoju toleranciu k riziku

Či už tvoríte rastové, výnosové alebo iný typ investičného portfólia, jeho potenciál ide ruka v ruke s rizikom. Zle odhadnutá tolerancia k riziku na začiatku môže viesť k neželaným zmenám jeho skladby počas trhových prepadov.

Najlepšie, ako takémuto správaniu sa predchádzať, je identifikovať svoju rizikovú toleranciu a tým prispôsobiť skladbu (mix) aktív vo svojom portfóliu.

Každá trieda aktív sa správa odlišne. Zatiaľ čo akcie na recesiu reagujú zväčša svojim poklesom, dlhopisy na cene zvyknú rásť. Ich kombináciou tak priebežné straty portfólia znížime, cenou za to je však jeho nižšia dlhodobá výkonnosť.

Riziko aktív meriame najčastejšie pomocou ich historickej volatility (miera priemernej zmeny ceny sledovaného aktíva) a najhoršej ročnej výkonnosť.

Vďaka tomu dokážeme posúdiť historickú mieru rizika pre každý typ portfólia. Z hľadiska podstupovaného rizika preto delíme portfóliá na štyri základné typy: Konzervatívne, Vyvážené, Rastové, Agresívne.

Zdroj: Fidelity, zdroj údajov: Morningstar Inc., 2016 (1926-2016). Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. Výnosy zahŕňajú reinvestíciu dividend a iných výnosov. Táto tabuľka slúži len na ilustráciu a nepredstavuje skutočnú alebo implicitnú realizáciu žiadnej investičnej stratégie.

Účelom kombinácií cieľových aktív je ukázať, ako sa môžu vytvárať kombinácie cieľových aktív s rôznymi charakteristikami rizika a návratnosti, ktoré pomôžu splniť ciele investora. Mali by ste si vybrať svoje vlastné investície na základe vašich konkrétnych cieľov a situácie. Nezabudnite, samostatným investovaním na vlastnom investičnom účte môžete kedykoľvek svoju stratégiu zmeniť, alebo doplniť.

V tejto štatistike sme pre USA akcie použili porovnávací index S&P 500 (1926 – 1986), Dow Jones U.S. Total Market (1987 – 2016); pre zahraničné akcie sme pou6ili index S&P 500 (1926 – 1969‘, MSCI EAFE (1970 – 2000‘, MSCI ACWI Ex USA (2001 – 2016); pre dlhopisy sme v tejto štatistike vychádzali z porovnávacieho indexu amerických štátnych dlhopisov so strednodobou duráciou 1926 - 1975, Barclays USA Aggregate Bond (1976 – 2016); pre  krátkodobé aktíva sme použili index 30-dňových pokladničných poukážok USA (1926 – 2016).

Z tabuľky vidno niekoľko dôležitých informácií. Každá z uvedených stratégií dokázala v posledných 80 rokoch generovať kladný priemerný ročný výnos. Čím je však podiel akciovej zložky v portfóliu vyšší, tým stúpa i volatilita portfólia.

Za nepriaznivých podmienok môže takéto portfólio vykázať priebežnú stratu prevyšujúcu -60%. Pokiaľ by vás mala takáto priebežná strata portfólia vyrušovať, agresívnu skladbu portfólia nenasledujte.

Tieto údaje však ukazujú aj čo iné. A to závislosť medzi rizikom a potenciálom. Pohľadom do minulosti tak možno konštatovať, že investície s vyšším rizikom priniesli i vyšší potenciál zhodnotenia.

 

Identifikujte svoj investičný horizont

Čím dlhšie si môžem dovoliť svoje peniaze ponechať v portfóliu, tým lepšie. Vo všeobecnosti platí pravidlo: čím kratší investičný horizont, tým nižší podiel akciovej zložky v portfóliu sa odporúča.

Za krátkodobý investičný horizont sa pri tom považuje obdobie kratšie ako 10 rokov. Čím je kratšie, tým sa odporúča nižší podiel akciovej zložky, vyšší podiel dlhopisovej a podiel krátkodobých aktív (úložky).

Ukázali sme si však, že s klesajúcim rizikom zväčša klesá i potenciál rastu/výnosu. Krátkodobí investori, ochotní podstupovať vyššiu mieru rizika, preto často pristupujú k stratégii taktizovania. Tá vyžaduje aktívnu zmenu skladby portfólia, reagujúc na nové resp. očakávané zmeny trhového a ekonomického prostredia.

Dlhodobý investičný horizont predpokladá investičné obdobie viac ako jednej investičnej dekády. Toto obdobie bolo v minulosti dostatočne dlhé na to, aby portfólio prešlo celým tzv. ekonomickým cyklom (recesie, ekonomickej obnovy a neskorého ekonomického rastu).

Zjednodušene, takto dlhé obdobie poskytlo v minulosti portfóliu dostatočný priestor na prekonanie strát z prípadnej recesie. Dlhodobý investor tak nebol nútený taktizovať (aktívne upravovať skladbu portfólia), ale len pravidelne a v malom dokupovať aktíva do portfólia. A kľúč tejto skladby odvádzal od svojej rizikovej tolerancie (agresívna, rastová, vyvážená, konzervatívna).

 

Identifikujte výšku investície

Je zásadný rozdiel medzi investovaním pomocou pravidelných malých úspor (sporo-investovanie) a investovaním väčšieho objemu kapitálu na raz.

Pri sporo-investovaní nepotrebujeme žiaden závratný počiatočný kapitál. Pokojne stačí prvých 1.000 USD alokovaných do dvoch aktív, a po nasporení ďalších 500 USD túto skladbu aktív dokupovať.

Pravidelnosťou cenu portfólia priemerujeme a robíme ho tak odolnejším. Zároveň využívame riziko a tým potenciál finančného trhu vo svoj prospech (efekt zloženého úročenia). O niekoľko rokov iba vďaka tomu dosiahneme to, čo sa jedno rázovým investorom nemusí podariť.

Investovať veľké sumy na finančný trh na raz, je podstatne zložitejšie. Vyžaduje si to podstatne dlhšie plánovanie ale i širšiu diverzifikáciu. A ani tou nedokáže dosiahnuť to, čo dlhodobý sporo-investor vďaka malým úsporám.

Takýmto investorom bez dobrej znalosti trhu a ochoty podstúpiť vyššiu mieru rizika, vstup do akciovej zložky portfólia alebo stredno, či dlhodobých dlhopisových fondov neodporúčame.

 

Odporúčanie pre jedno rázový investičný kapitál

Začnite rovnako ako dlhodobý sporo-investor. Vytvorte si základné portfólio, investujte doň malé úspory no pravidelne. Poskytneme Vám k tomu investičný účet s najlepšími podmienkami na našom trhu.

Začnite sledovať dianie na trhu, vzdelávať sa v oblasti rizík jednotlivých tried aktív a sledovať, ako spravujeme vlastné taktické investičné portfólio (TRIM portfólio, informácie o jeho zmenách budete dostávať ako náš klient pravidelne emailom).

Väčšie investície odložte do času, pokým zmenám v našom taktickom investičnom portfóliu nebudete dostatočne rozumieť. Napriek zvyšku trhu si totiž nemyslíme, že v investovaní je riziko akokoľvek kvantifikovateľné. Napriek tomu nás to od investovania neodrádza. Investovaniu sme totiž pochopili.

Urobíme čo vieme, aby ste mu pochopili i vy. Nečakajte však od nás, že tak urobíme predložením dotazníka o vašich želaniach, či cieľoch. My vám žiadnu zoptimalizovanú skladbu portfólia na základe spätného modelovania (historických cien) ponúkať nebudeme. A ani nechceme.

 

Odporúčanie na záver

Ponúkame podmienky a služby pre samostatných investorov. Také, pri ktorých viete dosiahnuť skutočnú investičnú nezávislosť. Vybudovaním si vlastného investičného portfólia, ktoré si budete vedieť i samostatne a nákladovo efektívne spravovať.

Či už počiatočný kapitál máte alebo nie, každý z Vás má príležitosť budovať svoju investičnú nezávislosť už od dnešného dňa.


 

Investičné prednášky vo vašom meste

Ako vnímame aktuálnu situáciu, a ako investujeme. Ukážky, rady a tipy ako postaviť vlastné investičné portfólio.

 

Registruj účasť

 

Autor: Martin Moravčík

Tento článok je marketingovým oznámením, ktorý má vzdelávaciu povahu. Nemožno ho preto chápať ako všeobecné investičné odporúčanie, analýzu alebo inú formu prieskumu, ktorej výsledkom je odporúčanie pre obchodovanie s finančnými nástrojmi.