Skip to main content

 

Podmienky služieb

všeobecné podmienky služieb spoločnosti TRIM Broker

 

 

Oboznámte sa s podmienkami používania služieb i webových stránok spoločnosti TRIM Broker, s.r.o., so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, Brno, Česká republika (IČO: 293 61 443) – ďalej iba „Spoločnosť“.

 

Všeobecné podmienky

Berte prosím na vedomie, že vstupom na internetové stránky Spoločnosti www.trimbroker.cz zároveň súhlasíte s podmienkami ich používania. Informácie na týchto webových stránkach boli spoločnosťou TRIM Broker zostavené s náležitou starostlivosťou. Aj napriek tomu nie je možné zaručiť presnosť a úplnosť informácií prevzatých od ďalších strán.

 

Podmienky používania webovej stránky

Spoločnosť poskytuje prostredníctvom tohoto portálu len informácie o (finančných) produktoch a službách, ktoré spoločnosť ponúka. Informácie na týchto stránkach nie sú zo strany spoločnosti TRIM Broker ponukou alebo pozvánkou pre návštevníka tejto webovej stránky, aby nejakým spôsobom obchodoval s cennými papiermi alebo používal služby spoločnosti TRIM Broker (v oblasti cenných papierov).

Aj keď sa spoločnosť TRIM Broker maximálne snaží obsah týchto stránok predkladať aktualizovaný a ako je len možné úplný, nemôže zaručiť presnosť, platnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií zverejnených na týchto stránkach, či tam, kam stránka umožňuje prístup. Informácie uvádzané na internetových stránkach spoločnosti nesmú byť považované za investičné, daňové, právne alebo iné poradenstvo.

 

Podmienky investičných služieb

Spoločnosť poskytuje investičné služby ako viazaný agent pre obchodníka s cennými papiermi LYNX, B.V., organizační zložka, (so sídlom Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1), prečo sa pri svojej činnosti riadi podmienkami spoločnosti LYNX, B.V.

Pri týchto investičných službách je Spoločnosť oprávnená využívať investičné služby iba pre účely oslovenia klienta k predloženiu zmluvy o poskytnutí investičnej služby spoločnosti LYNX, B.V. na exkluzívnom základe, správe náležitostí vyplývajúcich klientovi z takejto zmluvy a po zmluvnú starostlivosť o klienta (servis).

 

Podmienky pre články, vzdelávanie, odber informácií

Pod týmito službami rozumieme služby z cyklu „TRIM  Research“ v podobe článkov, trhových prieskumov a komentárov k téme finančného trhu, investovania a špekulácií (trading), ako aj služby týkajúce sa tvorby a šírenia vzdelávacích materiálov (Sprievodcov, Webinárov, E-bookov), či e-mailový odber informácií od TRIM Broker pre tu uvedené témy.

Takéto články, materiály a informácie môžu obsahovať investičný prieskum, finančnú analýzu, investičnú službu či produkt, alebo inú formu všeobecného odporúčania, pri ktorých návštevník internetových stránok spoločnosti berie na vedomie, že:

  • nie sú Spoločnosťou predkladané ako vhodné pre konkrétnu osobu, a nemôžu sa preto považovať za odporúčanie na vykonanie obchodu alebo úkonu s finančnými nástrojmi.

  • nemusia byť presné alebo úplné a sú ovplyvnené neurčitosťou; ich platnosť môže zaniknúť okamžite; môžu obsahovať iba interpretácie, odhady, názory alebo iné nekonkrétne informácie, ktoré nemusia obsahovať fakty; zdroj informácií môže byť nespoľahlivý, alebo môže existovať pochybnosť o spoľahlivosti v nich uvádzaných informácií;

  • ich závery sa môžu opierať o minulú výkonnosť finančných nástrojov alebo služieb, ktoré nie sú spoľahlivým zdrojom predpovede budúceho vývoja cien na finančnom trhu.  

 

Upozornenie na riziko

Spoločnosť v rámci svojho podnikania s investičnými službami poskytuje verejne dostupné informácie týkajúce sa finančného trhu. Berte však prosím na vedomie, že s obchodovaním a investovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.

Pri obchodovaní s využitím maržových nástrojov alebo produktov nadobúdaných na pôžičku, sa spája riziko strát prevyšujúcich disponibilné prostriedky investora či obchodníka. Okrem trhových rizík sa s každým finančným nástrojom spájajú i špecifické riziká.

Oboznámte sa o ich náležitostiach a rizikách prv než ich prostredníctvom začnete realizovať svoje investície a obchody na finančnom trhu. Viac o rizikách.

 

Zodpovednosť

Spoločnosť nie je zodpovedná za škody či straty spôsobené užívaním internetových stránok spoločnosti, voľných článkov, prieskumov a vzdelávacích materiálov, alebo ich obsahu, z nedostupnosti alebo obmedzenej funkčnosti internetových stránok spoločnosti.

Spoločnosť ďalej nezodpovedá za internetové stránky tretích osôb, ktorých odkazy sa nachádzajú na internetových stránkach spoločnosti a nezodpovedá ani za internetové stránky tretích osôb odkazujúcich na internetové stránky spoločnosti.

Spoločnosť tiež nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť internetových stránok spoločnosti a ich obsahu, ani za žiadnu stratu pochádzajúcu z využívania investičných prieskumov, finančných analýz alebo iných foriem všeobecných odporúčaní a vzdelávacích materiálov, zverejnených na internetových stránkach spoločnosti.

 

Osobné údaje, získavanie a spracúvanie

Spoločnosť získava údaje tak od návštevníkov webovej stránky podľa Politiky „cookies“, užívateľov spoločnosti registrujúcich sa k voľným službám prípadne k odberu informácií od Spoločnosti a od klientov, ktorým Spoločnosť poskytuje investičné služby podľa Politiky spracúvania osobných údajov.