Skip to main content

 

Politika osobných údajov

spracúvame vaše údaje v súlade s "GDPR"

 

TRIM Broker, so sídlom Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 293 61 443 (ďalej iba „Spoločnosť“), je viazaným agentom pre obchodníka s cennými papiermi LYNX, B.V. Spoločnosť zverejňuje Politiku ochrany údajov za účelom poskytnutia komplexného prehľadu o spôsoboch a náležitostiach spracúvania získavaných osobných údajov, a práv dotknutých osôb údajov, ktorých sa spracúvanie týka.

 

Od koho údaje získavame?

Spoločnosť získava údaje od návštevníkov, užívateľov a klientov. Návštevníkom je každá osoba navštevujúca webové stránky spoločnosti s neodvolaným súhlasom pre „cookies“; Užívateľom každá osoba registrujúca sa k voľným službám Spoločnosti; Klientom každá osoba, ktorej sú sprostredkovaním Spoločnosti poskytované investičné služby (investičný, obchodný účet, správa náležitostí a klientsky servis).

 

Kedy sme oprávnení vaše údaje spracúvať?

Pre neinvestičné služby Spoločnosti sme tie oprávnení spracúvať výhradne len s vašim samostatne udeleným Súhlasom k príslušnému účelu. Údaje týkajúce sa sprostredkovania investičných služieb (zriaďovanie investičného účtu, pred zmluvnej a po zmluvnej starostlivosti, servisu k investičným službám), sme povinní spracúvať na základe zákona (MiFID) bez vášho súhlasu a to výhradne len pre účely poskytnutia investičnej služby, servisu a náležitostí z nich vyplývajúcich. Takéto údaje nie sme oprávnení spracúvať pre iný účel bez samostatne udeleného Súhlasu od klienta.

 

Aké údaje od vás zbierame?

Podľa spôsobu vzájomnej interakcie získavame rozdielne typy údajov. Prehľad spôsobu a typu takto zbieraných údajov uvádzame v tabulke:

NÁVŠTEVNÍK UŽÍVATEĽ KLIENT TRIM Broker
Cookies Cookies Cookies Správca
Komunikačné Komunikačné Komunikačné Správca
  Kontaktné Kontaktné Správca
  Preferenčné Preferenčné Správca
    Identifikačné Sprostredkovateľ
    Investičné Sprostredkovateľ

Typy údajov a účel ich spracúvania

Pre účely prehľadnejšieho predkladania informácií o spôsoboch spracúvania vašich údajov ich rozdeľujeme do piatich základných skupín.

Spoločnosť môže používať softvér, ktorý meria a zbiera informácie o IP adrese, prihlasovacích údajoch, heslách užívateľov stránok, návštevách stránky vrátane času stráveného na stránke, jeho podstránkach, počtu návštev či iných parametrov správania sa návštevníka stránky. Okrem toho softvér môže zbierať a ukladať komentáre, komunikáciu či profil užívateľa stránok.

Jedná sa predovšetkým o údaje zbierané prostredníctvom aktívnych "cookies" na webovej stránke Spoločnosti. Medzi takéto údaje patrí predovšetkým geolokácia užvateľa, typ zariadenia užívateľa, typ operačného systému, typ prehliadača, prípadne IP adresa, a aktivita na webovej stránke.

 

Prečo takéto údaje spracúvame?Tieto údaje nám pomáhajú skvalitňovať obsah webovej stránky i služieb, technických nastavení webovej stránky pre vami najpoužívanejšie webové prehliadače či operačné systémy, pomáhajú nám identifikovať zdroje vašej návštevnosti a tak lepšie zacielovať naše zdroje v skvalitňovaní nielen vášho užívateľského komfortu a kompatibility zobrazovania stránky v používaných prehliadačoch či zariadeniach, ale i nacielenia na obsah ktorý hľadáte.

Doba spracúvania / archivácie takýchto údajov:od 0 do 24 mesiacov.

Môžem zber týchto údajov obmedziť alebo zrušiť? Áno, blokovaním "cookies". Viď Informácie k Súhlasu s "cookies".

Kde tieto údaje získavame: webová stránka Spoločnosti

Čoho pomocou tieto údaje získavame: cookies

Akými nástrojmi ich spracúvame: Google Analytics, PureChat, Typo3

Na koho serveroch sú tieto dáta držané: Google, PureChat, Typo3

Kde majú sídlo: USA, Švajčiarsko

Kto je správcom týchto údajov: TRIM Broker

 

Jedná sa o obsah komunikácie, ktorú s nami vediete prostredníctvom telefónu, emailu alebo chatu z webovej stránky Spoločnosti. Obsah tejto komunikácie je podľa zákonov upravujúcich našu činnosť nahrávaný.

 

Prečo takéto údaje spracúvame: Pre účely ochrany našich i vašich práv a oprávnených záujmov; Pre účely plnenia povinností z právnych predpisov (MiFID).

Kde tieto údaje získavame: Pri komunikácii s nami prostredníctvom telefónu, emailu a chatu.

Súhlasom k akému účelu ich môžete spracúvať? Bez súhlasu.

Doba spracúvania / archivácie takýchto údajov: 10 rokov

Môžem zber týchto údajov obmedziť alebo zrušiť?Nie

Kto je správcom týchto údajov?: TRIM Broker

Medzi takéto údaje, ktoré spravujeme, patrí predovšetkým Emailová adresa, Meno a Priezvisko, telefónne číslo. V niektorých prípadoch môžete pri registrácii k službám poskytnúť i doplňujúce kontaktné informácie a to Adresu profilu sociálnej siete.

 

Prečo takéto údaje spracúvame: Tieto údaje nám pomáhajú doručiť požadovanú službu príjemcovi a umožňujú zamestnancom Spoločnosti kontaktovať užívateľa s cieľom ponúknuť investičné služby alebo servis už existujúcim klientom Spoločnosti. Z pohľadu neklientov sa tak jedná o spracúvanie kontaktných údajov pre marketingový účel Spoločnosti. Z pohľadu klientov pre účel plnenia/doručovania služieb.

K akým účelom ich môžete spracúvať?Súhlasom pre vybraný účel pre neklientov. Klientom tieto údaje spracúvame pre účel poskytovania investičných služieb bez jeho Súhlasu.

Doba spracúvania / archivácie takýchto údajov: Do odvolania Súhlasu pre vybraný účel. Pre účel poskytovania investičných služieb po dobu 10 rokov po ukončení služieb.

Môžem zber týchto údajov obmedziť alebo zrušiť?  Pre marketingový účel Áno. Automaticky z doručenej emailovej pošty.

Kde tieto údaje získavame: Registráciou k vybranej voľnej službe Spoločnosti, alebo zmluvou o poskytnutí investičnej služby.

Čoho pomocou tieto údaje získavame: Registračným formulárom (marketiongový účel), alebo zmluvou (účel poskytovania investičných služieb).

Akými nástrojmi ich spracúvame: ActiveCampaign, Inc. (USA)

Jedná sa predovšetkým o preferovaný typ služby, informácií, preferovaný spôsob ich doručovania (pravidelným emailovým avízom alebo iba súhrnom) či preferovaný prístup k finančnému trhu.

 

Prečo takéto údaje spracúvame: Pre účely lepšieho zacielenia obsahu našich služieb pre užívateľov – marketingový účel.  

K akým účelom ich môžete spracúvať?Súhlasom pre marketingový účel.

Doba spracúvania / archivácie takýchto údajov: Do odvolania Súhlasu.

Môžem zber týchto údajov obmedziť alebo zrušiť?Áno, automaticky z doručenej e-mailovej pošty.

Čoho pomocou tieto údaje získavame: Registračným formulárom, reakciou na linky v doručených e-mailoch.

Akými nástrojmi ich spracúvame: ActiveCampaign, Inc. (USA)

Tieto údaje zbierame od klientov, ktorým sú sprostredkovaním Spoločnosti poskytované investičné služby (investičný, obchodný účet, správa náležitostí a klientsky servis).

Medzi takéto identifikačné údaje patria predovšetkým: vaše meno, pohlavie, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu (pas, občiansky preukaz), fotografie z občianskeho preukazu, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť, vyobrazenie vašej podpisu, IČO, adresa sídla (trvalá adresa) a kontaktné údaje (bez využitia na marketingový účel pokiaľ klient k takémuto účelu neudelil Spoločnosti samostatný Súhlas).

 

Aký je účel ich získavania: Pre účely identifikácie a overenia identifikácie klienta k investičným službám; Pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (MiFID, AML).   

Ako dlho tieto údaje archivujete: 10 rokov po ukončení služieb.

Môžem zber týchto údajov obmedziť alebo zrušiť? Nie, jedná sa o zákonnú povinnosť identifikácie klienta podľa MiFID II a AML.

Môžem tieto údaje aktualizovať? Áno. Aktualizáciu vykonáva správca týchto údajov "LYNX, B.V.

Čoho pomocou tieto údaje získavame: Registráciou k otvoreniu účtu, Zmluvou

Na koho serveroch sú tieto dáta držané: LYNX, B.V.

Kde majú sídlo: Česká republika, Holandsko

Kto je správcom týchto údajov?: LYNX, B.V., TRIM Broker je v postavení k nim v pozícii sprostredkovateľa.

Tieto údaje zbierame od klientov, ktorým sú sprostredkovaním Spoločnosti poskytované investičné služby (investičný, obchodný účet, správa náležitostí a klientsky servis).

Pod týmto pojmom rozumieme údaje týkajúce sa vašej finančnej situácie, zamestnania, majetku, zdrojov vášho majetku či príjmu, skúseností s finančným trhom a investovaní.

 

Prečo takéto údaje spracúvame: Pre účely identifikácie, vyhodnotenia vhodnosti poskytovaných služieb, vyhodnocovania a predchádzania rizík (pranie špinavých peňazí, konfliktu záujmov, manipulácie s trhom..); Pre účely plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (MiFID, AML).   

Súhlasom k akému účelu ich môžete spracúvať? Bez súhlasu.

Doba spracúvania / archivácie takýchto údajov: 10 rokov po ukončení služieb

Môžem zber týchto údajov obmedziť alebo zrušiť?Nie

Kde tieto údaje získavame: Pri príprave zmluvy o poskytnutí investičnej služby, počas poskytovania investičnej služby a správe zmluvných náležitostí klienta. (Compliance činnosti).

Môžem zber týchto údajov obmedziť alebo zrušiť?Nie

Kde tieto údaje získavame: Pri komunikácii s nami prostredníctvom telefónu, emailu a chatu.

Kto je správcom týchto údajov?: LYNX, B.V., TRIM Broker je v postavení k nim v pozícii sprostredkovateľa.

Spôsob spracúvania údajov podľa účelu

Spoločnosť spracúva vaše údaje odlišným spôsobom. Ten sa odvíja od účelu, pre ktorý ich spracúvame. Takým je marketingový účel alebo účel poskytnutia investičných služieb.

Spracúvanie údajov pre účel neinvestičných služieb spracúvame výhradne len na základe udelenia vášho samostatného Súhlasu k nim. Takýmito službami sú predovšetkým:

  • TRIM Research (clánky, prieskumy, komentáre) -  Údaje k tomuto účelu spracúvame do odvolania Súhlasu.
  • Vzdelávacie materiály (E-booky, Webináre, Sprievodcovia) - Údaje k tomuto účelu spracúvame do času poskytnutia služby.
  • Registrácie k školeniam - Údaje k tomuto účelu spracúvame do času poskytnutia služby.

 

Spracúvanie vašich údajov k tu uvedeným účelom slúži na naplnenie účelu poskytnutia služby. Pokiaľ takáto neinvestičná služba nie je trvale sa opakujúcou, spracúvanie údajov k týmto službám ukončujeme momentom ich dodania (ak nie je v Súhlase uvedené inak).

Takéto údaje zoraďujeme a vyhodnocujeme v našom informačnom systéme do doby odvolania Súhlasu k ich spracúvaniu (TRIM Research), respektíve do času ich poskytnutia. To však nemá vplyv na našu zákonnú povinnosť archivovať nevyhnutne potrebné údaje preukazujúce poskytnutie vášho Súhlasu do ukončenia zákonnej lehoty ich archivácie.

Udelením Súhlasu pre spracúvanie vašich údajov pre marketingový účel nám umožníte predkladať vám obchodné ponuky k produktom a službám, upozornenia na novinky týkajúce sa služieb, vzdelávacích aktivít či analytických aktivít, na kontaktovanie užívateľa ohľadom informácií a ponúk, na vytvorenie štatistických dát, ktoré spoločnosti pomôžu zlepšiť svoje služby. Teda činností, ktorých účel je marketingový (predkladanie ponúk).

A robíme tak vami zvoleným spôsobom e-mailom, alebo telefonicky, vami zvolenou frekvenciou (preferencie: ad-hoc, týždenným súhrnom atď.), a pre vami zvolené okruhy (preferencie: investovanie, trading..).  

Spracúvaním vašich údajov pre marketingový účel rozumieme možnosť poznať vaše preferencie a záujmy. Aby sme tieto poznatky získali a vyhoveli tak vašim potrebám, takéto údaje zoraďujeme a vyhodnocujeme s cieľom ponúknuť vám službu vyhovujúcu vašim preferenciám (profilovanie).

Pod spracúvaním vašich údajov pre účely poskytnutia investičnej služby rozumieme dôkladné spoznanie vašich zámerov, situácie a vašej identity. Tento účel uplatňujeme bez súhlasu a to momentom žiadosti o predloženie zmluvy k poskytnutiu investičných služieb (otvorenia investičného účtu).

Pre účely naplnenia zákonných požiadaviek (identifikácie, vyhodnotenia vhodnosti poskytovaných služieb, vyhodnocovania a predchádzania rizík (pranie špinavých peňazí, konfliktu záujmov, manipulácie s trhom ..) sme povinní vaše identifikačné a investičné údaje analyzovať, posudzovať i profilovať.

Pre tento účel získané údaje nie je Spoločnosť oprávnená použiť pre iný účel bez vášho samostatného Súhlasu.

Kde a ako vaše údaje spracúvame?

Osobné údaje klientov, ktoré spoločnosť získava z vyplnených formulárov od užívateľov stránok uchováva výhradne u spoločnosti ActiveCampaign, LLC (so sídlom v USA). Viac o politike ActiveCampaign ohľadom ochrany osobných údajov.

 

Komu sme oprávnení vaše údaje sprístupniť?

Spracúvané osobné údaje možno z informačného systému poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon. V opačnom prípade sme povinný zachovávať mlčnalivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvame. Táto povinnosť trvá i po ukončení ich spracúvania. Povinnosť mlčanlivosti nemáme, ak je to podľa osobitného zákona
nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní.

Identifikačné a investičné údaje klientov, ktorým pposkytujeme sprostredkovanie investičných služieb, sú sprostrekované spoločnosti LYNX, B.V. (Česká republika a Holandsko), pre ktorú sprostredkovanie Spoločnosť vykonáva.

 

Aké máte práva?

Máte právo na prístup k vašim údajom, na vysvetlenie ich účelu či dôvodu spracúvania, ako aj ďalšie práva (zmenu, aktualizáciu alebo odvolanie Súhlasu so spracúvaním pre ich konkrétny účel), ak sa domnievate, že spracúvanie nie je v poriadku. Taktiež môžete podať sťažnosť na „Úřad pro ochranu osobních údajů“ (ČR).

Pokiaľ máte otázky alebo pochybnosti o spracúvaní vašich údajov našou Spoločnosťou, kontaktujte nás na +420 210 32 66 44, alebo nám napíšte prosím na info@trimbroker.cz

Všetky údaje, ktoré o vás ako ich správca spracúvame, vrátane účelu (súhlasov) k ich spracúvaniu, môžete overiť priamo kliknutím na odkaz „Správa mojich údajov a súhlasov“ z každého doručeného emailu od našej Spoločnosti, alebo si tieto nastavenia overiť priamo kliknutím na tento odkaz. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na lehoty archivácie udelenia Súhlasu po dobu, po ktorú bol Súhlas udelený.

Všetky údaje, ktoré o vás ako ich správca spracúvame, vrátane účelu (súhlasov) k ich spracúvaniu, môžete aktualizovať alebo zmeniť priamo kliknutím na odkaz „Správa mojich údajov a súhlasov“ z každého doručeného emailu od našej spoločnosti, alebo si tieto nastavenia overiť kliknutím na tento odkaz. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na lehoty archivácie udelenia Súhlasu po dobu, po ktorú bol Súhlas udelený.

Poskytnutie Vášho súhlasu pre marketingový účel Spoločnosti je dobrovoľné a súhlas môžete kedykoľvek odvolať, jeho prípadné neskoršie odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť uloženia Vašich osobných údajov pre tento účel pred jeho odvolaním. Žiadosťou o vymazanie spracúvaných údajov pre marketingový účel prichádza zároveň k odvolaniu Súhlasu podľa prvej vety. O takéto úkony viete požiadať elektronicky z doručeného emailu od našej spoločnosti, alebo zaslaním žiadosťi o tento úkon na info@trimbroker.cz.

Pre tento účel nás prosím kontaktujte na info@trimbroker.cz s takouto žiadosťou prosím. K takémuto úkonu máte právo predovšetkým pre účely dokazovania pochybení v súdnom alebo inom správnom konaní.

Spoločnosť si rezervuje právo na modifikáciu ochrany osobných údajov, preto prosím navštevujte tieto stránky pravidelne. Zmeny a vyjasnenia sa môžu realizovať okamžite zverejnením na webových stránkach spoločnosti. Pri zásadných zmenách o našej politike ochrany údajov vás budeme informovať.